უფროსი შვილი უმცროსთან შესახვედრად მის დაბადებამდე მოამზადეთ

შეღავათები, რომლითაც  ორსულები და მშობლები ბავშვის მოვლის პერიოდში სარგებლობენ

477
(განახლებულია 09:37 07.11.2020)
საქართველოს კანონმდებლობა ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ქალებისთვის გარკვეული სახის შეღავათებს ითვალისწინებს. თუმცა, არა მარტო ქალებისთვის.

დღევანდელ სტატიაში ვეცდებით აგიხსნათ, რას ნიშნავს შვებულება ორსულობისა და  მშობიარობის გამო. ასევე,  რას გულისხმობს შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, ვის შეიძლება მიეცეს იგი და რამდენი ხნით, ან რას ითვალისწინებს კანონმდებლობა შრომითი ხელშეკრულების უკანონოდ შეწყვეტის შემთხვევაში.

აღსანიშნავია, რომ ორსულების შრომით უფლებებთან დაკავშირებით „საქართველოს შრომის კოდექსში“ გარკვეული სახის ცვლილებები შევიდა.

ანაზღაურებადი შვებულება

„საქართველოს შრომის კოდექსის“ მიხედვით, დასაქმებულ ქალს, საკუთარი მოთხოვნის საფუძველზე,  ორსულობისა და  მშობიარობის გამო ეძლევა ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით (ნაცვლად 183 კალენდარული დღისა ), ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში − 143 კალენდარული დღის ოდენობით (ნაცვლად 200 კალენდარული დღისა). მას ანაზღაურებადი შვებულება შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.

აღსანიშნავია, რომ შრომის კოდექსის მიხედვით,  ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა ბავშვის დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით, რომლებიც ბავშვის დედას არ გამოუყენებია.

ასევე,  დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 604 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში − 587 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 57 კალენდარული დღე. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული შვებულების გამოყენება მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუძლია გამოიყენოს ბავშვის დედამაც და მამამაც.

გაითვალისწინეთ, რომ ბავშვის მოვლის გამო შვებულების აღებისას ვალდებული ხართ,  2 კვირით ადრე გააფრთხილოთ დამსაქმებელი აღნიშნული შვებულების აღების შესახებ.

რაც შეეხება ბავშვის შვილად აყვანის გამო შვებულებას, დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, უფლება აქვს ისარგებლოს შვებულებით ბავშვის დაბადებიდან (და არა ბავშვის შვილებიდან) 550 კალენდარული დღის ოდენობით (ანაზღაურებადია მხოლოდ 90 კალენდარული დღე).

დასაქმებულს უფლება აქვს, ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების, ბავშვის მოვლის გამო შვებულების, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების დასრულების შემდეგ დაბრუნდეს იმავე სამუშაოზე იმავე შრომის პირობებით, აგრეთვე ისარგებლოს ნებისმიერი გაუმჯობესებული შრომის პირობებით იმის ფარგლებში, რისი მიღების უფლებაც მას ექნებოდა, შესაბამისი შვებულებით რომ არ ესარგებლა.

ფულადი დახმარება

ქალის უფლება, ისარგებლოს ანაზღაურებადი ე.წ. დეკრეტული შვებულებით ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, შრომის კოდექსით განსაზღვრული მნიშვნელოვანი გარანტიაა. ამ უფლებით სარგებლობისას დასაქმებულისთვის ფულადი ანაზღაურების გაცემის ვალდებულება  „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ აკისრია. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, დახმარების გაცემის მაქსიმალური ლიმიტი 1000 ლარია, თუმცა,  უნდა აღინიშნოს, რომ, თუკი, ხელფასი თვეში 150 ლარზე ნაკლები გაქვთ ანაზღაურების სახით, უფრო ნაკლებ თანხას მიიღებთ.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მიხედვით, საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ქალს, გარდა ამ 1000 ლარისა, დამსაქმებლისგან ასევე ეძლევა კომპენსაცია შვებულების პერიოდში მისაღები ხელფასის სრულ ოდენობამდე შესავსებად. 

რაც შეეხება კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალს, რომელიც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობს, მისთვის კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება დამსაქმებელს არ გააჩნია და კომპენსაციის გაცემა მის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, კერძო სექტორში დასაქმებულმა შესაძლოა მიიღოს კომპენსაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი, ამის თაობაზე დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებობს ზეპირი ან წერილობითი შეთანხმება.

ფულადი დახმარების მისაღებად, დასაქმებული საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით სოციალური მომსახურების სააგენტოს  შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში უნდა მივიდეს და შემდეგი სახის დოკუმენტაცია წარადგინოს: 

• პირადობის მოწმობის ასლი; 

• საავადმყოფო ფურცელი ასლთან ერთად, ხოლო შვილად აყვანის შემთხვევაში, შვილების შესაბამისი დოკუმენტი ასლთან ერთად;

•  დაფინანსების განაცხადი 3 ეგზემპლარად, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს დამსაქმებლის/დაწესებულების ბეჭდით, აგრეთვე ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის ხელმოწერებით; 

• საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის/მოსამსახურის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნეს 6 თვის განმავლობაში საავადმყოფო ფურცლის (ე.წ. ბიულტენი) დახურვიდან, ხოლო შვილად აყვანის შემთხვევაში, ასევე, 6 თვის განმავლობაში შვილად აყვანის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან.

დამატებითი შესვენება

მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური დედაა და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. დამსაქმებელთან შეთანხმებით, დამატებითი შესვენების დრო შესაძლოა აღემატებოდეს 1 საათსაც.

აღნიშნული დროით ქალს შეუძლია ისარგებლობის სამუშაო საათების ნებისმიერ მონაკვეთში. ბავშვის კვებისათვის შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურებადია.

დამატებითი შვებულება

აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულს, რომელიც არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელი, ბავშვის მოვლის გამო უფლება აქვს მოითხოვოს ანაზღაურების გარეშე შვებულება წელიწადში არანაკლებ 2 კვირის ოდენობით, ჯამში არაუმეტეს 12 კვირისა, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი. აღნიშნული შვებულებით დასაქმებულს უფლება აქვს ისარგებლოს უწყვეტად, ან ნაწილ-ნაწილ.

ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს იმ დასაქმებულსაც, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს, მაგალითად, მამას.

მსუბუქ სამუშაოზე გადაყვანა საჯარო მოხელე ქალისთვის

საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ქალს ფეხმძიმობის პერიოდში, სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე, უფლება აქვს მოითხოვოს სამსახურებრივი პირობების დროებით შემსუბუქება ან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამის თანამდებობაზე დროებით გადაყვანა, გარდა კონკურსის წესით დასაკავებელი თანამდებობისა.

დასაქმების აკრძალვა

კანონი დამსაქმებელს ავალდებულებს, უზრუნველყოს ორსული ქალის დაცვა ისეთი შრომისაგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის, ან ნაყოფის კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

აკრძალულია ორსულ ან მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად. ამ შემთხვევაში, თანხმობის მიუხედავად, დამსაქმებელს არ აქვს უფლება, დადოს შრომითი ხელშკრულება ორსულ ან მეძუძურ ქალთან.

ასევე, აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება  მისი თანხმობის გარეშე. მართალია, დასაქმებული ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად, საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში, კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების მიუხედავად, ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმებისთვის ორსული ან ახალნამშობიარები ქალისგან თანხმობის მიღება საჭიროა.

აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22:00 – 06:00სათამდე) ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმებაც, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის დასაქმებისთვის აუცილებელია მისი თანხმობა.

სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება

ორსულ ქალს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი დრო სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარებისთვის, თუ ეს გამოკვლევა სამუშაო დროის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს.  მას სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების გამო გაცდენილი სამუშაო საათები, ამ გამოკვლევების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში, საპატიოდ ჩაეთვლება და შრომის ანაზღაურება შეუნარჩუნდება.

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის აკრძალვა

დასაქმებული ქალის მიერ თავისი ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის შეტყობინებიდან ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, ასევე ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულების პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა შემდეგ შეთხვევებში: 

- ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები,რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას

- დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან

- ხანგრძლივი შრომისუუნარობისას

- გაფიცვის უკანონოდ ცნობისას

- დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყებისას

- სხვა ობიქეტური გარემოების არსებობისას, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების შეწყვეტას.

მუდამ გახსოვდეთ, რომ საკუთარი უფლებების დაცვის საუკეთესო საშუალება მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმირებულობაა. სამართლებრივი საკითხების ცოდნა კი გარანტიაა იმისა, რომ თავი მუდამ დაცულად იგრძნოთ.

477
თემები:
სასარგებლო რჩევები (500)
წარბები

თუ წარბები გითხელდებათ, შეიმოწმეთ ფარისებრი ჯირკვალი: ექიმი გირჩევთ

64
(განახლებულია 19:14 14.04.2021)
ამერიკელი დერმატოლოგი ჩამოთვლის იმ სერიოზულ დაავადებებს, რომლებზეც წარბების ცვენა-შეთხელება შეიძლება მიანიშნებდეს.

თბილისი, 14 აპრილი — Sputnik. თუ შენიშნავთ, რომ წარბები გითხელდებათ, შესაძლოა დადგა დრო, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დონე შეიმოწმოთ, აცხადებს აშშ-ის დერმატოლოგიის აკადემიის წევრი სეჯალ შაჰი.

მისი თქმით, ფარისებრი ჯირკვლის დისბალანსი, სხვა პრობლემების გარდა, წარბების ცვენასაც იწვევს და ეს ამ პრობლემის გავრცელებული სიმპტომია.

გარდა ამისა, წარბების გათხელება ასევე შეიძლება იყოს ატოპიური დერმატიტის, ეგზემის ან მკვებავი ნივთიერებების (კერძოდ, რკინის) დეფიციტისა თუ ანემიის შედეგი.

ამასთან სპეციალისტი ზოგ შემთხვევაში გვირჩევს, წარბების ამოქნას მოვეშვათ და ბუნებრივი ზრდის საშუალება მივცეთ. საქმე ისაა, რომ ამ პროცედურამ თმის ფოლიკულებს შეიძლება გამოუსწორებელი ტრავმა მიაყენოს და საბოლოოდ დააზიანოს კიდეც.

როგორც დერმატოლოგი ამბობს, ჯობს წარბები იშვითად გამოიქნათ, განსაკუთრებით, უშუალოდ წარბის ძვლოვანი ქედის ზედა ნაწილში, და მხოლოდ მისი ქვედა ნაწილის მოწესრიგებით შემოიფარგლოთ. კიდევ უკეთესი იქნება, თუ საერთოდ უარს იტყვით ამაზე.

64
თემები:
ექიმი გირჩევთ
ახალშობილი დედასთან

ჩვილის სწრაფად დაძინების უებარი მეთოდი: იმიტაციის ეფექტი

166
(განახლებულია 17:28 13.04.2021)
იმისათვის, რომ ჩვილმა სწრაფად და უპრობლემოდ დაიძინოს, არც თავად გაღიზიანდეს და არც მშობლები გადაღალოს, ერთ უებარ მეთოდს გთავაზობთ

ახალგაზრდა მშობლებს ხშირად ძალიან უჭირთ ბავშვის დაწყნარება და დაძინება.

მათ დასახმარებლად პედიატრის რჩევას შემოგთავაზებთ, რომელიც მეტად საჭირო და ეფექტურ გამოცდილებას უზიარებს მშობლებს.

თუმცა მანამდე იმ სავარაუდო მიზეზებს გაგაცნობთ, როს გამოც შესაძლოა არ იძინებდეს ბავშვი.

ესენია:

  • ძილთან დაკავშირებული მკაფიოდ განსაზღვრული რიტუალების არარსებობა;
  • ძილის წინ აქტივობა და ბავშვის ახალი შთაბეჭდილებებით დატვირთვა;
  • ჯანმრთელობის პრობლემები;
  • ყურადღებისა და მზრუნველობის უკმარისობა;
  • ძილისთვის შეუსაბამო ვითარება.

პედიატრის მეთოდი ორი ბოლო პუნქტის სწრაფად განეიტრალება-აღმოფხვრაში დაგეხმარებათ. სცადეთ და დარწმუნდებით.

​ამისათვის აიღეთ პირსახოცი, ზომით 120X60 სმ და დაახვიეთ რულონივით;

შემდეგ დააწვინეთ ბავშვი მარჯვენა მხარეზე და შემოახვიეთ რულონი ისე, რომ პირსახოცი ბავშვის ფეხებშუა გატარდეს და ორივე ბოლო კისრისა და თავქვეშ მოექცეს (როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები);

ამის მერე უსვით ხელი ბავშვს ზურგზე, რათა თქვენი შეხება იგრძნოს... და ორიოდე წუთში პატარა ფშვინვას ამოუშვებს.

საქმე ისაა, რომ პირსახოცის „ბუდე“ დედის მკერდში ჩახუტების იმიტაციას ქმნის, სადაც პატარა თავს კომფორტულად და უსაფრთხოდ გრძნობს.

შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ ამგვარ „მოწყობილობაში“ ბავშვი სწრაფად იძინებს. 

166
თემები:
ექიმი გირჩევთ
გიორგი გახარია

პირველი განხეთქილება „ქართულ ოცნებაში“ - გახარია შეტევაზე გადადის?

0
(განახლებულია 08:30 15.04.2021)
მიუხედავად იმისა, რომ გახარია ჯერ დუმილს ინარჩუნებს და გეგმებს არ ასაჯაროებს, მის ირგვლივ მითქმა-მოთქმა არ წყდება

საქართველოს ყოფილ პრემიერს პარტია ჯერ არ შეუქმნია, მმართველი პარტია კი უკვე რამდენიმე დეპუტატმა დატოვა და გახარიას გუნდში გადასვლა გადაწყვიტა. ახლა პარლამენტში 84 დეპუტატი დარჩა და მმართველ პარტიას საპარლამენტო უმრავლესობის დაკარგვასთან ცხრა ადამიანი აშორებს.

„ქართული ოცნება“ სამშაბათს ყველასთვის მოულოდნელად ექვსმა დეპუტატმა დატოვა. მათ შორის არიან ყოფილი ომბუდსმენი, მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომლები და სამი მსხვილი რეგიონის - სამეგრელო-ზემო სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის - ყოფილი ხელმძღვანელები.

ყველა მათგანი მთავრობის ყოფილი მეთაურის, გიორგი გახარიას თანამოაზრე იყო და ახლა მათ ღიად განაცხადეს, რომ მისი გუნდის წევრები გახდებიან.

„ჩვენ ვართ გიორგი გახარიას გუნდის წევრები, თანამოაზრეები და გვაერთიანებს საერთო ღირებულებები და ფასეულობები. ახალი ამბავი გახლავთ ის, რომ ჩვენ დღეიდან გახარიასთან ერთად ერთობლივი გადაწყვეტილებით გადავდივართ პარტიის მშენებლობის ახალ ფაზაზე“, - აღნიშნა „ოცნებიდან“ წასულმა ერთ-ერთმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა.

მოგვიანებით ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში ხოჯევანიშვილმა განაცხადა, რომ გახარიას და მისი პარტიის გეგმებში არჩევნებში მონაწილეობა შედის.

„იქნება ეს თვითმმართველობის არჩევნები თუ სხვა არჩევნები, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მზადებას დაიწყებს ამ არჩევნებისთვის და შესაბამისად, მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებში,“- განაცხადა ხოჯევანიშვილმა.

მან აღნიშნა ასევე, რომ ახლო მომავალში გაიმართება პარტიის პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება მისი აქტივი და ამის შემდეგ პოლიტიკური ძალა მოემზადება შემოდგომის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.

გახარიას გუნდის კიდევ ერთმა წევრმა გიორგი ლილუაშვილმა მომავალი პოლიტიკური ძალის გეგმებზე ისაუბრა.

„პოლიტიკური პარტიის მშენებლობის პროცესი ასევე ნებისმიერ მომდევნო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას მოიაზრებს და ჩვენ ამისთვის ვემზადებით. ჩვენ რადიკალებთან არაფერი გვაქვს საერთო, დანარჩენებთან დაკავშირებით მომავალში გვექნება საუბარი“, - განაცხადა ლილუაშვილმა.

„ქართული ოცნების“ რეაქცია

მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა გახარიას გადაწყვეტილების გამო იმედგაცრუება ვერ დამალეს.

„დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ გიორგი გახარიამ იხელმძღვანელა პირადი ინტერესებით და მან თავისი მეგობრებიც დაარწმუნა ამაში“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძემ.

„ქართული ოცნების“ აქტიურმა წევრმა დიტო სამხარაძემ კი ისიც შეახსენა ყოფილ თანაგუნდელებს, ვინ მოიყვანა გახარია პოლიტიკაში.

„ზოგიერთებს ისიც ავიწყდებათ, რომ გახარიას, რომელსაც 20 ივნისის შემდეგ მთელი საქართველო აგინებდა და 0% ჰქონდა რეიტინგი, როგორ დაუდგა პარტია გვერდით, დაიცვა, დაბანა, ჩააცვა და დავარცხნა“, - განაცხადა სამხარაძემ.

რატი იონათამიშვილმა კი აღნიშნა, რომ გახარიას პარტიის ადგილი პარლამენტში საერთოდ არ არის.

„საპარლამენტო უმრავლესობიდან გასულ დეპუტატებს საპარლამენტო მანდატის დატოვებას კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა მორალურად ეს სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. მანკიერი პრაქტიკაა, როცა ადამიანები ერთი პარტიის რესურსით სარგებლობენ, როცა არჩევნებს იგებენ და შემდეგ პარტიიდან გასული ადამიანები ოპონირებას იმ მანდატით იწყებენ, რომელიც მათთვის ამომრჩეველს არ მიუნიჭებია“, - განაცხადა იონათამიშვილმა.

„ქართული ოცნების“ კიდევ ერთმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა აღნიშნა, რომ პარტიიდან ბიძინა ივანიშვილის წასვლის შემდეგ განხეთქილება გარდაუვალი იყო.

„როცა ბიძინა ივანიშვილმა „ქართული ოცნებიდან" წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, დარჩნენ ადამიანები, ვინც მისი მხარდამჭერები იყვნენ და „ქართულ ოცნებაში" მისი ფაქტორის გამო იყვნენ. შესაბამისად, დღეს სხვა მოცემულობაა. ვფიქრობ, გიორგი გახარია არსად წავიდოდა პარტიის თავმჯდომარედ ბიძინა ივანიშვილი რომ ყოფილიყო“, - განაცხადა კახა კახიშვილმა.

ამასთან დასძინა, რომ მიმდინარე მოვლენები განხეთქილების მხოლოდ დასაწყისია.

პარტიის ლიდერები, თავის მხრივ, ირწმუნებიან, რომ განხეთქილება არ მოხდება.

„ქართული ოცნების" გუნდს ექნება სრული უმრავლესობა ყველა იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის, რომელიც სჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე, რაიმე ტიპის საფრთხე რომ „ქართულ ოცნებას" არ ჰქონდეს უმრავლესობა და ქვეყნის მართვის სადავეები... ასეთი რისკები გამორიცხულია“, - განაცხადა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანრი ოხანაშვილმა.

გახარიას ფაქტორი

ამჟამად გახარია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართველი პოლიტიკოსი და გადამდგარი პრემიერ-მინისტრია. ნებისმიერი მისი გამოჩენა სოციალურ ქსელში ათასობით მოწონებას აგროვებს, რაც ქართული პოლიტიკისთვის რეკორდია.

IRI-ს მიერ ჩატარებულ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევაში გახარიამ ყველაზე პოპულარული ადამიანების რეიტინგში პატრიარქის ილია მეორის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავა.

პოლიტოლოგი არჩილ სიხარულიძე მიიჩნევს, რომ გახარია იქნება არა მმართველი პარტიის, არამედ იმათი კონკურენტი, ვინც თავს მესამე ძალად წარმოაჩენს.

„უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. გახარიას აქვს პოპულარობა, მაგრამ ნაკლებ სავარაუდოა, „ქართულ ოცნებას“ ბევრი ხმა წაართვას. „ქართულ ოცნებას“ ამომრჩევლების ერთგული კოჰორტა ჰყავს - დაახლოებით 35%. „ქართული ოცნება“ სავარაუდოდ ხმებს შეინარჩუნებს. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ არსად წავა, მაგრამ გახარიამ სერიოზული დარტყმა შეიძლება მიაყენოს პარტიებს, რომლებიც თავს მესამე ძალას უწოდებენ“, - აღნიშნა სიხარულიძემ Sputnik-საქართველოსთვის მიცემულ ინტერვიუში.

ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ჯერ გაუგებარია, კონკრეტულად რას შესთავაზებს გახარია საზოგადოებას და ახლა მას მოუწევს კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის, „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერის საკითხზე ჩამოყალიბება.

„ამ საკითხში შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ორი პოზიცია: მელიას ციხეში დატოვება ან გათავისუფლება. გახარიას მესამე, ალტერნატიული პოზიცია ვერ ექნება“, - აღნიშნა სიხარულიძემ.

რაც შეეხება ოპოზიციის რეაქციას, გარკვეულმა ნაწილმა გახარია შეაფასა, როგორც ივანიშვილის პროექტი.

„მე არ ვარ შეთქმულების თეორიების მომხრე, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ ვერსიას, რომ ეს ყველაფერი არის მცდელობა „ბ“ გუნდის გაკეთების ივანიშვილის გარშემო, საფუძველი აქვს“, - განაცხადა „ევროპული საქართელოს“ ლიდერმა გიგა ბოკერიამ.

გიორგი გახარია კი ჯერჯერობით დუმილს ინარჩუნებს და გეგმებზე არ საუბრობს.

0