ტანსაცმლის მაღაზია

თუ უხარისხო საქონელი იყიდეთ: იცოდეთ თქვენი უფლებები

252
(განახლებულია 18:16 21.05.2019)
სტატიაში წარმოგიდგენთ თქვენი, როგორც მომხმარებლების ძირითად უფლებებს, რათა იყოთ დაცულები და ადვილად არ მოტყუვდეთ სავაჭრო სექტორში.

მომხმარებლების უფლებებს  ხშირად რომ  არღვევენ, ეს დღევანდელი რეალობის ერთ-ერთი სამწუხარო პრობლემაა.  ხშირად არ ვიცით, რას ვყიდულობთ, როგორ მოვიძიოთ  პროდუქტზე ინფორმაცია, რისი უფლება გვაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ, თუ ვადაგასული, ან დაბალი ხარისხის საქონელი ვიყიდეთ მოტყუებით.  

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“, საქართველოში მომხმარებლების უფლებები ძირითად შემთხვევებში ბუნდოვანი ცნებაა.

პირველ რიგში გაეცანით, ყველაზე ხშირად სად ირღვევა თქვენი, როგორც მომხმარებლის უფლებები:

- გასაყიდი პროდუქცია/მომსახურება არ არის უვნებელი/უსაფრთხო

-  ამა თუ იმ მიზეზის გამო გეზღუდებათ პროდუქტის/მომსახურების ან მიმწოდებლის თავისუფალი არჩევანი

- მოგაწოდეს არასწორი, არასრული, შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია პროდუქციის/მომსახურების თაობაზე

- იყიდეთ  ფალსიფიცირებული(ყალბი) პროდუქცია

- იყიდეთ  ნაკლის მქონე პროდუქცია/მომსახურება და უარი გითხრეს ნაკლის უფასოდ გამოსწორებაზე ან თანხის დაბრუნებაზე

კანონის მიხედვით, თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ:

- საქონლის, სამუშაოს, სავაჭრო, და სხვა სახის მომსახურების სტანდარტთან შესაბამისი სათანადო ხარისხი

- პროდუქციის უსაფრთხოება

- სათანადო ინფორმაცია პროდუქციის რაოდენობაზე, ხარისხსა და ასორტიმენტზე

-არასათანადო ხარისხის მქონე და ან მომხმარებლის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის, აგრეთვე მისი ქონებისათვის საზიანო პროდუქციით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

-საკუთარი უფლებების დაცვა სასამართლოსა და შესაბამისი რწმუნების მქონე სახელმწიფო ორგანოს მიერ

კანონის აღნიშნული მუხლის მიხედვით, თქვენ გაქვთ უფლება  მოსთხოვოთ კომპენსაცია( ანაზღაურება) ნებისმიერ მომწოდებელს,  რომელმაც ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქტი მოგყიდათ. უკიდურეს შემთხვევაში კი მიმართოთ სასამართლოს.

რა ინფორმაცია უნდა იყოს დატანილი პროდუქტზე:

-პროდუქციის დასახელება და სახე

-პროდუქციის დამამზადებლის საფირმო სახელი და მისამართი, ქვეყანა, სადაც დამზადებულია პროდუქტი

- ვარგისიანობის ვადა (საქონლის გამოყენების ბოლო თარიღი ან დამზადების თარიღი და შენახვის ვადა) . გაითვალისწინეთ , ვარგისიანობის ვადა აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული საკვებზე, კოსმეტიკურ, სამკურნალო და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქციაზე

-საქონლის წონა ან მოცულობა

-იმ სტანდარტის დასახელება, რომლის მოთხოვნებსაც  შეესაბამება პროდუქცია

-საკვები პროდუქციის შემთხვევაში - კალორიულობა, ვიტამინიზებულობა, დამზადების პროცესში გამოყენებული საკვებდანამატების სია

-პროდუქციის შენახვის სპეციალური პირობები

-პროდუქციის ფასი და მისი შეძენის სხვა პირობები

-პროდუქციის უსაფრთხო გამოყენების წესები და პირობები

-მომხმარებელთა პრეტენზიის მისაღები ადგილის რეკვიზიტები

აქვე აღსანიშნავია, რომ რძის პროდუქტების (რძე, მაწონი, არაჟანი, ხაჭო, ყველეული, იოგურტის ჯგუფის პროდუქტები) მწარმოებელი ან იმპორტიორი ვალდებულია, მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია, საღი რძისგან (უმი რძისგან)  დამზადდა პროდუქტი, თუ მშრალი რძის( რძის ფხვნილის ) გამოყენებით. კანონის მიხედვით, პროდუქტზე მსხვილი, მკაფიო, კონტრასტული, ადვილად აღქმადი შრიფტით უნდა იყოს დაწერილი  „დამზადებულია ნატურალური რძისგან“ ან „დამზადებულია რძის ფხვნილის გამოყენებით.“

დაიმახსოვრეთ, ვადაგადაცილებული საქონლის გაყიდვა აკრძალულია!

რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი უფლებების დასაცავად?

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, მოიძიოთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია იმაზე თუ რა არჩევანი გაქვთ, მაგრამ თუ მაინც აღმოჩნდა რომ უხარისხო შენაძენი შეიძინეთ, კანონმდებლობის მიხედვით,  გამყიდველი ვალდებულია შეცვალოს იგი სათანადო ხარისხის საქონლით, ან დაუბრუნოს მყიდველს გადახდილი თანხა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი დოკუმენტაციის (ჩეკის/ გარანტიის წარდგენის შემთხვევაში).

იმ შემთხვევაში, თუ მსხვილგაბარიტიანი და 5 კგ-ზე მეტი წონის საქონელია შესაცვლელი,  შესაკეთებელი, ან ჩამოსაფასებელი, მისი მიტანა და მომხმარებლისათვის დაბრუნება უსასყიდლოდ უნდა განხორციელდეს გამყიდველის (დამამზადებლის) ხარჯებით. ხოლო, თუ გამყიდველმა(დამამზადებელმა) ვერ შეძლო ამ ვალდებულების შესრულება, მომხმარებელს შეუძლია თვითონ მიიტანოს საქონელი ადგილზე და გამყიდველი ვალდებული იქნება, თვითონ აანაზღაუროს ტრანსპორტირების ხარჯები.

თუ აღმოაჩენთ, რომ შეძენილ საქონელს ნაკლი აქვს,  შეგიძლიათ პრეტენზიებით მიმართოთ გამყიდველს ან უშუალოდ დამამზადებელს. კანონის მიხედვით, მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაკლოვანებათა აღმოჩენის შემთხვევაში გამყიდველი /დამამზადებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეცვალოს,  ხოლო გამყიდველის/დამამზადებლის მიერ საქონლის ხარისხის დამატებითი შემოწმების აუცილებლობის შემთხვევაში – მომხმარებლის მიერ მოთხოვნის წამოყენების მომენტიდან 20 დღის განმავლობაში.

თუ გამყიდველს/დამამზადებელს შესაბამისი მოთხოვნის წამოყენების მომენტში არ აღმოაჩნდა საჭირო საქონელი, მან ის უნდა შეცვალოს 1 თვის ვადაში.

თქვენ უფლება გაქვთ,  გაცვალოთ შეძენილი საქონელი ანალოგიურზე იმ სავაჭრო დაწესებულებაში, სადაც იგი შეიძინეთ. ან 14 დღის განმავლობაში ( ყიდვის დღის ჩაუთვლელად) უფლება გაქვთ შეცვალოთ შეძენილი საქონელი სათანადო ხარისხის საქონლით.

გაითვალისწინეთ, შეძენილი საქონლის სათანადო ხარისხის მქონე საქონლით შეცვლა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ გიხმარიათ,  შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი /ეტიკეტი/, აგრეთვე სასაქონლო ან საკასო ჩეკი, რომელიც გაყიდულ საქონელთან ერთად მოგცეს.

საქონლის ნუსხას, რომელიც არ ექვემდებარება შეცვლას, ამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო.

იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველისადმი მომხმარებლის მიმართვის მომენტში ანალოგიური საქონელი არ არის გაყიდვაში, მომხმარებელს უფლება აქვს საკუთარი არჩევანით დაარღვიოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს საქონელში გადახდილი ფულადი თანხის დაბრუნება.

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ საჩივრის შეტანას, კანონის თანახმად, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ადგილობრივი ორგანოები განიხილავენ მომხმარებელთა საჩივრებს. მომხმარებლის მიერ პროდუქციის ნაკლის აღმოჩენის ან საშიში პროდუქციის გამოვლენის შემთხვევაში კი  იღებენ შესაბამის ზომებს.

რა არის შესაბამისი ზომები?

როდესაც კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურების შეძენის შემდეგ არ მიიღეთ ის, რასაც დაგპირდათ მომწოდებელი, თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ სარჩელი სასამართლოში, რის შემდეგაც 100 ლარის ოდენობის ბაჟის გადახდას მოგიწევთ.

სარჩელში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი არა მარტო ის, თუ რა მოხდა და რა ზიანი მიადგა მოსარჩელეს, არამედ საფუძვლიანად უნდა იყოს განხილული კანონის ის დებულებები, რომელთა საფუძველზე დაირღვა თქვენი  უფლება და რომელთა საფუძველზე  ამ შეგიძლიათ კომპენსაციის მიღება ან უფლების აღდგენის მოთხოვნა, რისთვისაც აუცილებლად დასჭირდება ადვოკატი.

 

 

252
თემები:
სასარგებლო რჩევები (216)
ჭრელკაბიანი გოგო მილოცვით

რა გეკრძალებათ საკუთარ დაბადების დღეზე: მაგიური მინიშნებები

181
(განახლებულია 20:29 26.05.2020)
დაბადების თარიღი უძველესი დროიდან მიიჩნევა იდუმალ და მაგიურ დღედ. სწორედ ამიტომაც უკავშირდება მას უამრავი მისნობა, რომელთა დაცვაც, ხალხური რწმენით, წარმატებასა და იღბალს უქადის ადამიანს.

 

181
თემები:
ხალხური ცრურწმენები
ტყემალი

ტყემალი ბუნების საგანძური ადამიანის ჯანმრთელობისთვის

727
(განახლებულია 15:41 25.05.2020)
ტყემალს უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია. მაგალითად, დამტკიცებულია, რომ ტყემლის რეგულარული მიღება ორგანიზმს რადიაციისა და დასხივების მოქმედებასთან შებრძოლებაში ეხმარება. კარგად მოქმედებს ის მამაკაცებზეც...

ტყემალი (Prúnus cerasiféra) ვარდისებრთა ოჯახის კურკოვანთა გვარის მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე. არის ხე ან ხისმაგვარი ბუჩქი. მისი სამშობლოა ამიერკავკასია.

ტყემალი ველურად და კულტურაში გავრცელებულია ბალკანეთში, შუა და მცირე აზიაში, ირანში და სხვა ქვეყნებში.

საქართველოში უძველესი დროიდან თითქმის ყველგანაა გავრცელებული ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრამდე სიმაღლეზე. ამჟამად დარაიონებული ჯიშებია „გულდედავა“, „გაზაფხულის მერცხალი“, „წითელი დროშა“, „ქუთაისი“, „რიონი“, „ხვავიანი“ და სხვ.

ტყემალს ქართულ სამზარეულოში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ტყემლისგან მზადდება საუკეთესო ხარისხის წვენი, კომპოტი, მურაბა, სანელებელი, ტყლაპი და ტყემლის სახელგანთქმული საწებელი, რომელიც ქართული სუფრის ერთ-ერთი განუმეორებელი და უნიკალური შემადგენელი ნაწილია.

ტყემლის შემადგენლობა და კალორიულობა

ტყემლის კალორიულობა 100 გრამ პროდუქტზე 34 კკალორიაა.

ტყემალი
ტყემალი

ტყემალში უამრავი სასარგებლო ნივთიერებაა. ესენია ნახშირწყლები, ორგანული მჟავები, პექტინები, ვიტამინები С, В-ჯგუფის, პროვიტამინი А, ბევრია მასში კალიუმი, რკინა, მაგნიუმი, კალციუმი, ფოსფორი. ტყემლის ფერი მისი შემადგენლობით განისაზღვრება. მაგალითად, ყვითელში ბევრია შაქარი და ლიმონმჟავა და თითქმის არაა მთრიმლავი ნივთიერებები, ხოლო მუქი ფერის ნაყოფში ბევრია პექტინები.

ტყემლის სასარგებლო თვისებები

უდავოა ტყემლის სასარგებლო ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მასში ჭარბადაა ასკორბინის მჟავა, რის გამოც ის გამოიყენება ავიტამინოზის პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის.

ამასთან, ამ ხილის რეგულარული გამოყენება დადებითად მოქმედებს იმუნიტეტზე.

კალიუმის არსებობა ტყემლის შემადგენლობაში გულის ნორმალურ მუშაობას უწყობს ხელს.

ხილის შემცველობაში შაქრის მცირე რაოდენობის გამო მისი მიღება შეუძლიათ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებსაც.

ფითრი – „ყველაფრის მკურნალი" პარაზიტი მცენარე>>

ტყემალი შესანიშნავი ბუნებრივი ანტიოქსიდანტია. ის გამოიყენება ორგანიზმის გაწმენდისა და გაახალგაზრდავებისთვის. რადგანაც ტყემალი დაბალკალორიულია, მისი მიღება ნებადართულია ჭარბი წონის დაკლების პროცესში.

ტყემალი კარგი საშუალებაა რესპირატორული, კუჭის დაავადებების დროს, ასევე როგორც მსუბუქი გამხსნელი საშუალება.

დამტკიცებულია, რომ ტყემლის რეგულარული მიღება ორგანიზმს რადიაციისა და დასხივების მოქმედებასთან შებრძოლებაში ეხმარება.

ტყემალი ასევე გამოიყენება კოსმეტიკური მიზნებისთვის. მაგალითად, ტყემლის ნაყენი შესანიშნავი საშუალებაა დაბანისთვის. ის კანის ცხიმიანობას ებრძვის. ხილის ნაყოფის რბილობის გამოყენება შეიძლება ნიღბის სახით, ეს ნაყენი სახეს გამონაყარისგან წმენდს. ნაყოფისა და დაქუცმაცებული კურკის ნარევი შესანიშნავი საშუალებაა სახის კანის, ყელისა და დეკოლტეს ზონის გაახალგაზრდავებისთვის.

კრიალოსანა და მისი სამკურნალო თვისებები>>

ამასთან, ხალხურ მედიცინაში გამოიყენება ტყემლის ყვავილიც. ყვავილზე დამზადებული ნაყენი მამაკაცებს ეხმარება პროსტატის მკურნალობასა და ერექციის გაუმჯობესებაში. ტყემლის მურაბით, როგორ სიცხის დამწევი და ამოსახველებელი საშუალებით, მკურნალობენ ინფექციურ და ვირუსულ დაავადებებს.

რადგანაც ტყემლის შემადგენლობაში ამიგდალინის მჟავა შედის, მისი გამოყენება შეიძლება ბრონქული ასთმის შეტევის დროს.

ტყემლის მიღება არარეკომენდებულია:

ინდივიდუალური აუტანლობის დროს, კუჭის წვენის გაზრდილი მჟავიანობის, გასტრიტისა და კუჭის წყლულის დროს.

ტყემლის კურკაში არის მავნე ნივთიერებები, რამაც მოწამვლა შეიძლება გამოიწვიოს.

ტყემლის ნაყოფი ადამიანმა ზომიერი რაოდენობით უნდა მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება კუჭის აშლილობა გამოიწვიოს.

 

727
თემები:
სასარგებლო რჩევები (216)
ხატია სიჭინავა და რამაზ ნოზაძე

„ნებისმიერი „შარლოტა“ ცოლისთვის ისარია გულში...“ - ხატია სიჭინავას სკანდალური განცხადება

0
(განახლებულია 14:24 27.05.2020)
ნიკოლოზ ბასილაშვილისა და მისი ყოფილი ცოლის ნეკა დოროყაშვილის გახმაურებულ ამბავს სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღეა განიხილავენ

თბილისი, 27 მაისი – Sputnik. ყოფილი ტელეწამყვანი ხატია სიჭინავა ცნობილი ჩოგბურთელის, ნიკოლოზ ბასილაშვილის სკანდალს ეხმაურება და სოციალურ ქსელში წერს, რომ ცხოვრებაში შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, თუმცა საკუთარი შვილების მამას სიბინძურისთვის ვერასდრის გაიმეტებს.

სიჭინავას თქმით, ამის მიზეზი ისაა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად აისახება ბავშვის ფსიქიკაზე, თუმცა ესმის, რომ ნებისმიერი „შარლოტა“ ცოლისთვის ისარია გულში. „ცხოვრება გრძელდება და აუცილებლად გამოჩნდება „ნიკოლოზიც“, მთავარია არ გაბოროტდე და დახშული გონებით სისულელე არ ჩაიდინო“, - წერს ხატია სიჭინავა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის მიმართ ძალადობაში ბრალდებულ ნიკოლოზ ბასილაშვილს 24 მაისს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი 22 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, 21 მაისს თბილისში, ავჭალის დასახლებაში ბასილაშვილმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ყოფილი მეუღლის მიმართ ფიზიკური ძალადობა განახორციელა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება 126-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს.

გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგანი მას შემდეგ დააკავეს, რაც ბასილაშვილი და მისი მამა ჩოგბურთელის ყოფილ ცოლს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ფაქტს შეესწრო მათი არასრულწლოვანი შვილიც.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი და მისი მეუღლე ნეკა დოროყაშვილი ერთმანეთს დაახლოებით ერთი წლის წინ დაშორდნენ, თუმცა ამაზე ოფიციალურად არც ერთს არ უსაუბრია.

წყვილი ქორწინებაში 2013 წლიდან იმყოფებოდა, მათ 2015 წელს ვაჟი შეეძინათ.

ოჯახური ძალადობა – საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია. კერძოდ, 2019 წელს ოჯახური ძალადობის ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრა 4,6 ათას ადამიანს, რომელთა უმეტესობა დაკავებულია. სულ 2019 წელს გამოძიება დაიწყო ოჯახური ძალადობის 6 ათას ფაქტზე, მაშინ, როცა 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5,6 ათასი იყო.

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება