გოგონა ღობესთან

ვის ეკუთვნის მეზობლის ეზოში ჩავარდნილი ხილი - იცოდეთ თქვენი უფლებები

3791
(განახლებულია 15:23 14.08.2018)
„მეზობელო კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო“, ამბობს ქართული ანდაზა. კარგი მეზობელი რომ ცუდ ნათესავს სჯობია და ხშირად ადამიანი გაჭირვების დროს მეზობლების იმედად რჩება, ეგაც არავისთვისაა უცხო. მაგრამ რა გავაკეთოთ მაშინ, როცა მეზობელი არ „გვესინათლება“ და ხშირად დახმარების ნაცვლად უამრავ პრობლემას გვიქმნის.

ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად „უმართლებს“, როცა მეზობლის არსებობას მხოლოდ კარის გაღებისას ან დაკეტვისას გასაღებების ჩხრიალით, დერეფანში ნაბიჯების ხმით, ან ფანჯრიდან ტელევიზორის ციმციმის დანახვით გრძნობს. მაგრამ რა ქნან იმ მეზობლებმა, თუ მუდმივად წუხდებიან მეზობლის სახლიდან გამოსული ხმაურით, ჭვარტლით, ორთქლით, სუნითა თუ ბრახა-ბრუხით?

სტატიაში შევეცდებით, მოკლედ აგიხსნათ, როგორია კანონით დარეგულირებული მეზობლობა, რა შემთხვევაში გაქვთ მეზობელთან თმენის ვალდებულება და რა შემთხვევაში დაგეკისრებათ ფულადი კომპენსაციის გადახდა.

სამეზობლო ურთიერთობებს სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს და თუ ადამიანი ვერ ახერხებს მეზობელთან ურთიერთობის მშვიდობიანად მოგვარებას, იძულებული ხდება კანონს მიმართოს.

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მეზობლად არ მიიჩნევა მხოლოდ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები, ან სახლები, მეზობლად მიიჩნევა ყველა ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება, საიდანაც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს ორმხრივი ზემოქმედება. ანუ, თქვენს მიერ ჩაშვებული წყალი შეიძლება ჩაუვიდეს არა მარტო თქვენს ქვემოთ მცხოვრებ ადამიანს, არამედ კიდევ უფრო ქვემოთ მყოფ მეზობელსაც.

სამოქალაქო კოდექსი, პირველ რიგში,  მეზობლებს ავალდებულებს, რომ პატივი სცენ ერთმანეთს, მეორე რიგში კი თმენისკენ მოუწოდებს. ანუ, ვერ აკრძალავთ მეზობლისგან  გაზის, ორთქლის, სუნის, ჭვარტლის, კვამლის, ხმაურის, სითბოს, რყევების ან სხვა მსგავს მოვლენათა ზემოქმედებებს, თუკი ისინი ხელს არ გიშლით ნაკვეთით სარგებლობაში, ან უმნიშვნელოდ ხელყოფენ თქვენს უფლებას.

ძაღლი ღობესთან
© CC0 / Pixabay
თუ მეზობლის შინაური ცხოველი დისკომფორტს გიქმნით...

საინტერესოა, რომ სამეზობლო თმენათა ვალდებულებას არ გააჩნია მკვეთი ზღვარი. თუ მეზობლის შინაური ცხოველი დისკომფორტს გიქმნით, უნდა დაასაბუთოთ, რომ  ძაღლის ყეფა აღემატება იმ გონივრულ საზღვრებს, რომლებიც დასაშვებია სამეზობლო ურთიერთობებში. თუ ამას ვერ დაამტკიცებთ, ვალდებული ხართ ითმინოთ. თუმცა,  მეზობელი, რომელსაც ყავს შინაური ცხოველები, თავის მხრივ, ვალდებულია, დაიცვას ჰიგიენური და სანიტარული ნორმები და არ შეუქმნას ზედმეტი დისკომფორტი სხვებს.

თუ მომჩივანი დაასაბუთებს, რომ ზემოქმედება არსებითია და თმენის ვალდებულება არ გააჩნია, შინაური ცხოველის პატრონს შეიძლება აეკრძალოს ამ ცხოველის ყოლის უფლებაც.

შეიძლება, ზემოქმედება მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ მეზობელს მაინც დაეკისროს თმენის ვალდებულება. მაგალითად, თუ თქვენი  ბინის მახლობლად ცხოვრობს მუსიკოსი, რომლის რეპეტიციაც გაწუხებთ, მაინც  ვერ აუკრძალავთ დაკვრას, რადგან  ეს მისი ჩვეულებრივი, ნორმალური სამეურნეო საქმიანობაა.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ მეზობელ ნაკვეთებზე ისეთი ნაგებობების აშენების ან ექსპლუატაციის აკრძალვაც, რომლებიც ხელყოფენ თქვენი  ნაკვეთით სარგებლობის უფლებას. მაგალითად, თუ კორპუსში ზედა მეზობელი ისეთ აივანს აშენებს, საიდანაც წვიმის წყალი  ჩამოგივათ, თქვენ გაქვთ იმის უფლება მოითხოვოთ ამ აივნის მონგრევა მიუხედავად იმისა, აწარმოებს თუ არა მეზობელი მშენებლობას სამშენებლო ნორმების დაცვით და არის თუ არა ის შეთანხმებული შესაბამის არქიტექტურულ სამსახურებთან.

იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენს  მიწის ნაკვეთს მეზობელი ნაკვეთიდან შენობის ჩამოქცევის საფრთხე ემუქრება, შეგიძლიათ  მეზობელს მოსთხოვოთ  აუცილებელ ღონისძიებათა გატარება ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

კანონის მიხედვით,  დაუშვებელია რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე გამდინარე წყლებისა და მიწისქვეშა წყლების მიმართულების შეცვლა ისე, რომ ამან მეზობლის მიწის ნაკვეთზე წყლის რაოდენობა შეამციროს, ან ხარისხი გააუარესოს.

რა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხის ან ბუჩქის ნაყოფი მეზობლის მიწის ნაკვეთზე დავარდა. სამეზობლო სამართლის მიხედვით,  ის მეზობლის  ნაკვეთის ნაყოფად ჩაითვლება, ანუ თქვენ მასზე არანაირი უფლება აღარ გაქვთ. ასევე, თქვენს მეზობელს შეუძლია მოჭრას იმ ხის ან ბუჩქის ტოტებიც, რომლებიც მის ნაკვეთზე გადავიდა.

საინტერესოა, რა შემთხვევაში აქვთ მეზობლებს ფულადი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება.

თუ მეზობელი  მშენებლობის დროს განზრახვის გარეშე გადასცდა თქვენი ნაკვეთის საზღვრებს, ეს უნდა მოითმინით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამის შესახებ წინასწარ  განაცხადეთ. საზღვრის დამრღვევი მეზობელი კი ვალდებულია გადაიხადოს ფულადი კომპენსაცია.

არის შემთხვევები, როცა მიწის ნაკვეთს არ გააჩნია კომუნიკაციებთან მისასვლელი გზა, როგორიცაა საავტომობილო გზა, წყალმომარაგების ქსელი და ა.შ.. ამ შემთხვევაში, ასეთი ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს აუცილებელი გზა იმ ნაკვეთის მესაკუთრისგან, რომლის ნაკვეთიც უერთდება ზემოაღნიშნულ კომუნიკაციებს. ეს უკანასკნელი ვალდებულია, ასეთი გზის არსებობა მოითმინოს და მეზობელი უზრუნველყოს აუცილებელი გზით, თუმცა ამის გამო უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფინანსური კომპენსაციაც.

თუ მოსაზღვრე ნაკვეთებს შორის ასაშენებელი, ან აღსადგენია მყარი სასაზღვრო მიჯნა (ღობე), შეგიძლიათ  მეზობელს მოსთხოვოთ აშენებაში (აღდგენაში) მონაწილეობის მიღება. ამ შეთხვევაში გამიჯვნის ხარჯები მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება, თუ ურთიერთშეთანხმებით ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. მეზობელთან შეუთანხმებლად შესაძლებელია ისეთი ღობე განთავსდეს რომლის სიმაღლეც არ აღემატება  2,2 მეტრს.

როგორ მოვიქცეთ, თუ  მეზობლის ნაკვეთთან ზუსტი საზღვრის დადგენა შეუძლებელია.  ამ შემთხვევაში გასამიჯნავად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მეზობლების ფაქტობრივ მფლობელობას. თუ შეუძლებელია ფაქტობრივი მფლობელობის ზუსტი დადგენა, მაშინ სადავო ნაკვეთი თანაბრად განაწილდება ნაკვეთებს შორის. თუკი ეს განაწილება იწვევს უსამართლო შედეგებს, მაშინ ერთ-ერთი მხარის განცხადების საფუძველზე საზღვარს დაადგენს უკვე სასამართლო.

ვინ სარგებლობს იმ შენობა-ნაგებობით, რომელიც მეზობელ ნაკვეთებს შორის საზღვრად არის გამოყენებული?  ამ შემთხვევაში ივარაუდება, რომ  მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებს თანაბარი უფლება აქვთ ისარგებლონ ამ ნაგებობით, თუკი ნაგებობის გარეგნული მხარე პირდაპირ არ მიუთითებს, რომ იგი მხოლოდ ერთ-ერთი მეზობლის საკუთრებაა. ნაგებობის მოვლისა და შენახვის ხარჯები კი  მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება.

ჩვენ კი მაინც გირჩევთ, ვიდრე კანონებით დაარეგულირებდეთ მეზობელთან ურთიერთობას, ისევ  ქართული ანდაზა გაიხსენეთ:  „გაჭირვებაში კარის მეზობელი ძმაზე უწინ მოგეშველებაო“.

 

3791
ჭრელკაბიანი გოგო მილოცვით

რა გეკრძალებათ საკუთარ დაბადების დღეზე: მაგიური მინიშნებები

181
(განახლებულია 20:29 26.05.2020)
დაბადების თარიღი უძველესი დროიდან მიიჩნევა იდუმალ და მაგიურ დღედ. სწორედ ამიტომაც უკავშირდება მას უამრავი მისნობა, რომელთა დაცვაც, ხალხური რწმენით, წარმატებასა და იღბალს უქადის ადამიანს.

 

181
თემები:
ხალხური ცრურწმენები
ტყემალი

ტყემალი ბუნების საგანძური ადამიანის ჯანმრთელობისთვის

727
(განახლებულია 15:41 25.05.2020)
ტყემალს უამრავი სასარგებლო თვისება გააჩნია. მაგალითად, დამტკიცებულია, რომ ტყემლის რეგულარული მიღება ორგანიზმს რადიაციისა და დასხივების მოქმედებასთან შებრძოლებაში ეხმარება. კარგად მოქმედებს ის მამაკაცებზეც...

ტყემალი (Prúnus cerasiféra) ვარდისებრთა ოჯახის კურკოვანთა გვარის მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე. არის ხე ან ხისმაგვარი ბუჩქი. მისი სამშობლოა ამიერკავკასია.

ტყემალი ველურად და კულტურაში გავრცელებულია ბალკანეთში, შუა და მცირე აზიაში, ირანში და სხვა ქვეყნებში.

საქართველოში უძველესი დროიდან თითქმის ყველგანაა გავრცელებული ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრამდე სიმაღლეზე. ამჟამად დარაიონებული ჯიშებია „გულდედავა“, „გაზაფხულის მერცხალი“, „წითელი დროშა“, „ქუთაისი“, „რიონი“, „ხვავიანი“ და სხვ.

ტყემალს ქართულ სამზარეულოში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ტყემლისგან მზადდება საუკეთესო ხარისხის წვენი, კომპოტი, მურაბა, სანელებელი, ტყლაპი და ტყემლის სახელგანთქმული საწებელი, რომელიც ქართული სუფრის ერთ-ერთი განუმეორებელი და უნიკალური შემადგენელი ნაწილია.

ტყემლის შემადგენლობა და კალორიულობა

ტყემლის კალორიულობა 100 გრამ პროდუქტზე 34 კკალორიაა.

ტყემალი
ტყემალი

ტყემალში უამრავი სასარგებლო ნივთიერებაა. ესენია ნახშირწყლები, ორგანული მჟავები, პექტინები, ვიტამინები С, В-ჯგუფის, პროვიტამინი А, ბევრია მასში კალიუმი, რკინა, მაგნიუმი, კალციუმი, ფოსფორი. ტყემლის ფერი მისი შემადგენლობით განისაზღვრება. მაგალითად, ყვითელში ბევრია შაქარი და ლიმონმჟავა და თითქმის არაა მთრიმლავი ნივთიერებები, ხოლო მუქი ფერის ნაყოფში ბევრია პექტინები.

ტყემლის სასარგებლო თვისებები

უდავოა ტყემლის სასარგებლო ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მასში ჭარბადაა ასკორბინის მჟავა, რის გამოც ის გამოიყენება ავიტამინოზის პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის.

ამასთან, ამ ხილის რეგულარული გამოყენება დადებითად მოქმედებს იმუნიტეტზე.

კალიუმის არსებობა ტყემლის შემადგენლობაში გულის ნორმალურ მუშაობას უწყობს ხელს.

ხილის შემცველობაში შაქრის მცირე რაოდენობის გამო მისი მიღება შეუძლიათ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებსაც.

ფითრი – „ყველაფრის მკურნალი" პარაზიტი მცენარე>>

ტყემალი შესანიშნავი ბუნებრივი ანტიოქსიდანტია. ის გამოიყენება ორგანიზმის გაწმენდისა და გაახალგაზრდავებისთვის. რადგანაც ტყემალი დაბალკალორიულია, მისი მიღება ნებადართულია ჭარბი წონის დაკლების პროცესში.

ტყემალი კარგი საშუალებაა რესპირატორული, კუჭის დაავადებების დროს, ასევე როგორც მსუბუქი გამხსნელი საშუალება.

დამტკიცებულია, რომ ტყემლის რეგულარული მიღება ორგანიზმს რადიაციისა და დასხივების მოქმედებასთან შებრძოლებაში ეხმარება.

ტყემალი ასევე გამოიყენება კოსმეტიკური მიზნებისთვის. მაგალითად, ტყემლის ნაყენი შესანიშნავი საშუალებაა დაბანისთვის. ის კანის ცხიმიანობას ებრძვის. ხილის ნაყოფის რბილობის გამოყენება შეიძლება ნიღბის სახით, ეს ნაყენი სახეს გამონაყარისგან წმენდს. ნაყოფისა და დაქუცმაცებული კურკის ნარევი შესანიშნავი საშუალებაა სახის კანის, ყელისა და დეკოლტეს ზონის გაახალგაზრდავებისთვის.

კრიალოსანა და მისი სამკურნალო თვისებები>>

ამასთან, ხალხურ მედიცინაში გამოიყენება ტყემლის ყვავილიც. ყვავილზე დამზადებული ნაყენი მამაკაცებს ეხმარება პროსტატის მკურნალობასა და ერექციის გაუმჯობესებაში. ტყემლის მურაბით, როგორ სიცხის დამწევი და ამოსახველებელი საშუალებით, მკურნალობენ ინფექციურ და ვირუსულ დაავადებებს.

რადგანაც ტყემლის შემადგენლობაში ამიგდალინის მჟავა შედის, მისი გამოყენება შეიძლება ბრონქული ასთმის შეტევის დროს.

ტყემლის მიღება არარეკომენდებულია:

ინდივიდუალური აუტანლობის დროს, კუჭის წვენის გაზრდილი მჟავიანობის, გასტრიტისა და კუჭის წყლულის დროს.

ტყემლის კურკაში არის მავნე ნივთიერებები, რამაც მოწამვლა შეიძლება გამოიწვიოს.

ტყემლის ნაყოფი ადამიანმა ზომიერი რაოდენობით უნდა მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება კუჭის აშლილობა გამოიწვიოს.

 

727
თემები:
სასარგებლო რჩევები
ხატია სიჭინავა და რამაზ ნოზაძე

„ნებისმიერი „შარლოტა“ ცოლისთვის ისარია გულში...“ - ხატია სიჭინავას სკანდალური განცხადება

0
(განახლებულია 14:24 27.05.2020)
ნიკოლოზ ბასილაშვილისა და მისი ყოფილი ცოლის ნეკა დოროყაშვილის გახმაურებულ ამბავს სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღეა განიხილავენ

თბილისი, 27 მაისი – Sputnik. ყოფილი ტელეწამყვანი ხატია სიჭინავა ცნობილი ჩოგბურთელის, ნიკოლოზ ბასილაშვილის სკანდალს ეხმაურება და სოციალურ ქსელში წერს, რომ ცხოვრებაში შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, თუმცა საკუთარი შვილების მამას სიბინძურისთვის ვერასდრის გაიმეტებს.

სიჭინავას თქმით, ამის მიზეზი ისაა, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად აისახება ბავშვის ფსიქიკაზე, თუმცა ესმის, რომ ნებისმიერი „შარლოტა“ ცოლისთვის ისარია გულში. „ცხოვრება გრძელდება და აუცილებლად გამოჩნდება „ნიკოლოზიც“, მთავარია არ გაბოროტდე და დახშული გონებით სისულელე არ ჩაიდინო“, - წერს ხატია სიჭინავა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მეუღლის მიმართ ძალადობაში ბრალდებულ ნიკოლოზ ბასილაშვილს 24 მაისს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი 22 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, 21 მაისს თბილისში, ავჭალის დასახლებაში ბასილაშვილმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ყოფილი მეუღლის მიმართ ფიზიკური ძალადობა განახორციელა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება 126-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს.

გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგანი მას შემდეგ დააკავეს, რაც ბასილაშვილი და მისი მამა ჩოგბურთელის ყოფილ ცოლს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ფაქტს შეესწრო მათი არასრულწლოვანი შვილიც.

ნიკოლოზ ბასილაშვილი და მისი მეუღლე ნეკა დოროყაშვილი ერთმანეთს დაახლოებით ერთი წლის წინ დაშორდნენ, თუმცა ამაზე ოფიციალურად არც ერთს არ უსაუბრია.

წყვილი ქორწინებაში 2013 წლიდან იმყოფებოდა, მათ 2015 წელს ვაჟი შეეძინათ.

ოჯახური ძალადობა – საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია. კერძოდ, 2019 წელს ოჯახური ძალადობის ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრა 4,6 ათას ადამიანს, რომელთა უმეტესობა დაკავებულია. სულ 2019 წელს გამოძიება დაიწყო ოჯახური ძალადობის 6 ათას ფაქტზე, მაშინ, როცა 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5,6 ათასი იყო.

0
თემები:
სელებრითების ცხოვრება