გოგონა ღობესთან

ვის ეკუთვნის მეზობლის ეზოში ჩავარდნილი ხილი - იცოდეთ თქვენი უფლებები

4632
(განახლებულია 15:23 14.08.2018)
„მეზობელო კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო“, ამბობს ქართული ანდაზა. კარგი მეზობელი რომ ცუდ ნათესავს სჯობია და ხშირად ადამიანი გაჭირვების დროს მეზობლების იმედად რჩება, ეგაც არავისთვისაა უცხო. მაგრამ რა გავაკეთოთ მაშინ, როცა მეზობელი არ „გვესინათლება“ და ხშირად დახმარების ნაცვლად უამრავ პრობლემას გვიქმნის.

ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად „უმართლებს“, როცა მეზობლის არსებობას მხოლოდ კარის გაღებისას ან დაკეტვისას გასაღებების ჩხრიალით, დერეფანში ნაბიჯების ხმით, ან ფანჯრიდან ტელევიზორის ციმციმის დანახვით გრძნობს. მაგრამ რა ქნან იმ მეზობლებმა, თუ მუდმივად წუხდებიან მეზობლის სახლიდან გამოსული ხმაურით, ჭვარტლით, ორთქლით, სუნითა თუ ბრახა-ბრუხით?

სტატიაში შევეცდებით, მოკლედ აგიხსნათ, როგორია კანონით დარეგულირებული მეზობლობა, რა შემთხვევაში გაქვთ მეზობელთან თმენის ვალდებულება და რა შემთხვევაში დაგეკისრებათ ფულადი კომპენსაციის გადახდა.

სამეზობლო ურთიერთობებს სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს და თუ ადამიანი ვერ ახერხებს მეზობელთან ურთიერთობის მშვიდობიანად მოგვარებას, იძულებული ხდება კანონს მიმართოს.

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მეზობლად არ მიიჩნევა მხოლოდ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები, ან სახლები, მეზობლად მიიჩნევა ყველა ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება, საიდანაც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს ორმხრივი ზემოქმედება. ანუ, თქვენს მიერ ჩაშვებული წყალი შეიძლება ჩაუვიდეს არა მარტო თქვენს ქვემოთ მცხოვრებ ადამიანს, არამედ კიდევ უფრო ქვემოთ მყოფ მეზობელსაც.

სამოქალაქო კოდექსი, პირველ რიგში,  მეზობლებს ავალდებულებს, რომ პატივი სცენ ერთმანეთს, მეორე რიგში კი თმენისკენ მოუწოდებს. ანუ, ვერ აკრძალავთ მეზობლისგან  გაზის, ორთქლის, სუნის, ჭვარტლის, კვამლის, ხმაურის, სითბოს, რყევების ან სხვა მსგავს მოვლენათა ზემოქმედებებს, თუკი ისინი ხელს არ გიშლით ნაკვეთით სარგებლობაში, ან უმნიშვნელოდ ხელყოფენ თქვენს უფლებას.

ძაღლი ღობესთან
© CC0 / Pixabay
თუ მეზობლის შინაური ცხოველი დისკომფორტს გიქმნით...

საინტერესოა, რომ სამეზობლო თმენათა ვალდებულებას არ გააჩნია მკვეთი ზღვარი. თუ მეზობლის შინაური ცხოველი დისკომფორტს გიქმნით, უნდა დაასაბუთოთ, რომ  ძაღლის ყეფა აღემატება იმ გონივრულ საზღვრებს, რომლებიც დასაშვებია სამეზობლო ურთიერთობებში. თუ ამას ვერ დაამტკიცებთ, ვალდებული ხართ ითმინოთ. თუმცა,  მეზობელი, რომელსაც ყავს შინაური ცხოველები, თავის მხრივ, ვალდებულია, დაიცვას ჰიგიენური და სანიტარული ნორმები და არ შეუქმნას ზედმეტი დისკომფორტი სხვებს.

თუ მომჩივანი დაასაბუთებს, რომ ზემოქმედება არსებითია და თმენის ვალდებულება არ გააჩნია, შინაური ცხოველის პატრონს შეიძლება აეკრძალოს ამ ცხოველის ყოლის უფლებაც.

შეიძლება, ზემოქმედება მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ მეზობელს მაინც დაეკისროს თმენის ვალდებულება. მაგალითად, თუ თქვენი  ბინის მახლობლად ცხოვრობს მუსიკოსი, რომლის რეპეტიციაც გაწუხებთ, მაინც  ვერ აუკრძალავთ დაკვრას, რადგან  ეს მისი ჩვეულებრივი, ნორმალური სამეურნეო საქმიანობაა.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ მეზობელ ნაკვეთებზე ისეთი ნაგებობების აშენების ან ექსპლუატაციის აკრძალვაც, რომლებიც ხელყოფენ თქვენი  ნაკვეთით სარგებლობის უფლებას. მაგალითად, თუ კორპუსში ზედა მეზობელი ისეთ აივანს აშენებს, საიდანაც წვიმის წყალი  ჩამოგივათ, თქვენ გაქვთ იმის უფლება მოითხოვოთ ამ აივნის მონგრევა მიუხედავად იმისა, აწარმოებს თუ არა მეზობელი მშენებლობას სამშენებლო ნორმების დაცვით და არის თუ არა ის შეთანხმებული შესაბამის არქიტექტურულ სამსახურებთან.

იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენს  მიწის ნაკვეთს მეზობელი ნაკვეთიდან შენობის ჩამოქცევის საფრთხე ემუქრება, შეგიძლიათ  მეზობელს მოსთხოვოთ  აუცილებელ ღონისძიებათა გატარება ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

კანონის მიხედვით,  დაუშვებელია რამდენიმე მიწის ნაკვეთზე გამდინარე წყლებისა და მიწისქვეშა წყლების მიმართულების შეცვლა ისე, რომ ამან მეზობლის მიწის ნაკვეთზე წყლის რაოდენობა შეამციროს, ან ხარისხი გააუარესოს.

რა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხის ან ბუჩქის ნაყოფი მეზობლის მიწის ნაკვეთზე დავარდა. სამეზობლო სამართლის მიხედვით,  ის მეზობლის  ნაკვეთის ნაყოფად ჩაითვლება, ანუ თქვენ მასზე არანაირი უფლება აღარ გაქვთ. ასევე, თქვენს მეზობელს შეუძლია მოჭრას იმ ხის ან ბუჩქის ტოტებიც, რომლებიც მის ნაკვეთზე გადავიდა.

საინტერესოა, რა შემთხვევაში აქვთ მეზობლებს ფულადი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება.

თუ მეზობელი  მშენებლობის დროს განზრახვის გარეშე გადასცდა თქვენი ნაკვეთის საზღვრებს, ეს უნდა მოითმინით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამის შესახებ წინასწარ  განაცხადეთ. საზღვრის დამრღვევი მეზობელი კი ვალდებულია გადაიხადოს ფულადი კომპენსაცია.

არის შემთხვევები, როცა მიწის ნაკვეთს არ გააჩნია კომუნიკაციებთან მისასვლელი გზა, როგორიცაა საავტომობილო გზა, წყალმომარაგების ქსელი და ა.შ.. ამ შემთხვევაში, ასეთი ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს აუცილებელი გზა იმ ნაკვეთის მესაკუთრისგან, რომლის ნაკვეთიც უერთდება ზემოაღნიშნულ კომუნიკაციებს. ეს უკანასკნელი ვალდებულია, ასეთი გზის არსებობა მოითმინოს და მეზობელი უზრუნველყოს აუცილებელი გზით, თუმცა ამის გამო უფლებამოსილია, მოითხოვოს ფინანსური კომპენსაციაც.

თუ მოსაზღვრე ნაკვეთებს შორის ასაშენებელი, ან აღსადგენია მყარი სასაზღვრო მიჯნა (ღობე), შეგიძლიათ  მეზობელს მოსთხოვოთ აშენებაში (აღდგენაში) მონაწილეობის მიღება. ამ შეთხვევაში გამიჯვნის ხარჯები მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება, თუ ურთიერთშეთანხმებით ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. მეზობელთან შეუთანხმებლად შესაძლებელია ისეთი ღობე განთავსდეს რომლის სიმაღლეც არ აღემატება  2,2 მეტრს.

როგორ მოვიქცეთ, თუ  მეზობლის ნაკვეთთან ზუსტი საზღვრის დადგენა შეუძლებელია.  ამ შემთხვევაში გასამიჯნავად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მეზობლების ფაქტობრივ მფლობელობას. თუ შეუძლებელია ფაქტობრივი მფლობელობის ზუსტი დადგენა, მაშინ სადავო ნაკვეთი თანაბრად განაწილდება ნაკვეთებს შორის. თუკი ეს განაწილება იწვევს უსამართლო შედეგებს, მაშინ ერთ-ერთი მხარის განცხადების საფუძველზე საზღვარს დაადგენს უკვე სასამართლო.

ვინ სარგებლობს იმ შენობა-ნაგებობით, რომელიც მეზობელ ნაკვეთებს შორის საზღვრად არის გამოყენებული?  ამ შემთხვევაში ივარაუდება, რომ  მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებს თანაბარი უფლება აქვთ ისარგებლონ ამ ნაგებობით, თუკი ნაგებობის გარეგნული მხარე პირდაპირ არ მიუთითებს, რომ იგი მხოლოდ ერთ-ერთი მეზობლის საკუთრებაა. ნაგებობის მოვლისა და შენახვის ხარჯები კი  მეზობლებს შორის თანაბრად ნაწილდება.

ჩვენ კი მაინც გირჩევთ, ვიდრე კანონებით დაარეგულირებდეთ მეზობელთან ურთიერთობას, ისევ  ქართული ანდაზა გაიხსენეთ:  „გაჭირვებაში კარის მეზობელი ძმაზე უწინ მოგეშველებაო“.

 

4632
მოწყენილი ბავშვი მარტო გზაზე

როგორ ამოვიცნოთ დეპრესია ბავშვებში: დასახელდა ფარული ნიშნები

89
(განახლებულია 20:07 07.08.2020)
ბევრი ბავშვი უჩივის ხოლმე მუცლის ტკივილს მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ, როცა მათი შფოთვისა და სტრესის დონე ძალიან მაღალ ნიშნულს აღწევს. ზოგი მშობელი შეიძლება დიდად არც რეაგირებდეს ამაზე და წარმოდგენაც არ ჰქონდეს, რომ რეალურად ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს.

თბილისი, 7 აგვისტო – Sputnik. სიეტლის ბავშვთა საავადმყოფოს (Seattle Children's) ექიმი ნიკოლ სავანგპონტ პატამანუჩი მშობლებს შფოთვითა და სტრესით გამოწვეული მუცლის ტკივილის შესახებ ესაუბრება და უმნიშვნელოვანეს სიმპტომებზე ამახვილებინებს ყურადღებას.

თურმე ბევრი მშობელი ვერც ხვდება, რომ სწორედ შფოთვა (რაც მუცლის ტკივილს იწვევს) ხდება დეპრესიის მიზეზი ბავშვებში, რაც, თავის მხრივ, შემდგომში ფსიქიკური დარღვევების საფუძველი ხდება.

 

89
თემები:
მშობლები და შვილები
ხარ უნიკალური, ოპერაციებით კი ხდები „სტანდარტული“: თხელი ცხვირი, დაბერილი ტუჩები...

როგორ მოვიშოროთ უსიამოვნო სუნი პირიდან: პრობლემა, რომელიც საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული

189
(განახლებულია 16:22 07.08.2020)
ალბათ არაერთხელ აღმოჩენილხართ ისეთ სიტუაციაში, როცა საუბრის დროს თანამოსაუბრის პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნი გიგრძვნიათ. ეს ჰალიტოზია.

აღმოჩნდა, რომ ჰალიტოზი მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 50%-ზე მეტს სისტემატურად ან პერიოდულად მაინც აწუხებს. აღნიშნული პრობლემა დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს და ხშირიდაც ფსიქოლოგიურ პრობლემამდეც კი მივყავართ.

რა არის ჰალიტოზი

ჰალიტოზი ანუ პირის ღრუში უსიამოვნო სუნი დამოუკიდებელი დაავადებაა და უმეტეს შემთხვევაში მას სხვადასხვა დაავადება ან პრობლემა იწვევს. ზოგ შემთხვევაში ჰალიტოზს პირის ღრუს ჰიგიენის ნორმების დაუცველობა წარმოქმნის. როგორც წესი, ადამიანი საკუთარ პირის ღრუში უსიამოვნო სუნს თავად ვერ გრძნობს.

რა იწვევს ჰალიტოზს

ჰალიტოზის გამომწვევი  ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს, მიზეზთა ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ჰალიტოზის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს პირის ღრუს ჰოგიენის არასაკმარისი დაცვა, (დღე-ღამის განმავლობაში ადამიანი, სულ ცოტა, 2-ჯერ მაინც უნდა იხეხავს კბილებს, რადგან საკვების ნარჩენების დაშლის შედეგად უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება) სტომატოლოგიური დაავადებები, კარიესი, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადება, ღრძილების ანთება და სხვა. ასევე, მოწევა და ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მოხმარება, შინაგანი ორგანოების სისტემური დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, კუჭ-ნაწლავის დაავადებები, თირკმლისა და ღვიძლის უკმარისობა, ონკოლოგიური დაავადებები, შიმშილი ან გარკვეული ტიპის დიეტა, სტრესი და ა.შ.

როგორ ავიცილოთ თავიდან ჰალიტოზი

არსებობს გარკვეული პროფილაქტიკური ზომები, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში თავიდან ავიცილებთ ჰალიტოზს.

· ყველაზე მნიშვნელოვანია, მკაცრად დაიცვათ პირის ღრუს ჰიგიენა. კბილები და ენის ზედაპირი დღეში, სულ ცოტა, 2-ჯერ მაინც გაიწმინდეთ. სასურველია, ეს პროცედურა ორ წუთს  გაგრძელდეს. კბილებს შორის სივრცე კი სტომატოლოგიური ძაფით გაიწმინდეთ.

· აუცილებლად ისაუზმეთ. შეზღუდეთ რაციონში კვერცხი, ხახვი, ნიორი, მწარე წიწაკა და ყველი.

· თქვენი საკვები რაციონი გაამდიდრეთ მცენარეული ზეთით და ყოველდღიურად მიიღეთ იოგურტი, რომელიც ლაქტობაცილებს შეიცავს.

· შეზღუდეთ ალკოჰოლური და გაზიანი სასმელის მიღება.

· თუ ხართ მწეველი, ეცადეთ შეწყვიტოთ სიგარეტის მოწევა.

· დალიეთ საკმარისი რაოდენობის წყალი,  მწვანე ჩაი.

· პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნის გამძაფრების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს!

როგორ მოვიშოროთ არასასიამოვნო სუნი პირის ღრუდან

არსებობს სპეციალური სპრეები, რომელიც  სუნთქვის გასაჯანსაღებლად გამოიყენება, მათი შეძენა აფთიაქებში შეგიძლიათ. არსებობს ასევე აბებიც. თუ არ გსურთ მათი გამოყენება, არსებობს მარტივი გამოსავალიც, შეიძინეთ ტიკ-ტაკი.

აქვე შემოგთავაზებთ რამდენიმე ხალხურ მეთოდს, რომელიც დაგეხმარებათ პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნის მოცილებაში. დაღეჭეთ ოხრახუში, პიტნა, ყავის ან ქინძის მარცვლები, ლიმონის კანი. ყოველდღიურად გამოივლეთ მარწყვის ფოთლების ნახარში. აიღეთ ნაძვის ხის 10 ცალი მწვანე გირჩი, დანაყეთ. ორი ჭიქა ძმარში მოადუღეთ და დილაობით გამოივლეთ პირში.

189
თემები:
ჯანმრთელობა და სილამაზე
მთვარე

მთვარის კალენდარი: 8 აგვისტო რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა

0
(განახლებულია 10:09 06.08.2020)
გაეცანით ჩვენს ყოველდღიურ კალენდარს და შეიტყვეთ, რა საქმიანობა იქნება წარმატების მომტანი ამა თუ იმ დღეს ღამის მანათობლის განწყობის მიხედვით.

მთვარეს უზარმაზარი ძალა გააჩნია და დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ადამიანებზე, რადგან ყველა კოსმოსურ ობიექტს შორის დედამიწასთან ყველაზე ახლოს იმყოფება.

8 აგვისტო, შაბათი. ამ დღეს სატურნი მართავს. კლებადი მთვარე ვერძის ნიშანშია.

მომატებულია იმპულსურობა, ამიტომ სჯობს, გადადოთ მნიშვნელოვანი შეხვედრები და მოლაპარაკებები.

კარგი დღეა აქტიურობისთვის, ორიგინალობისა და სიმტკიცის გამოჩენისთვის, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ ტაქტი, გამოიჩინოთ დიპლომატიურობა.

მატულობს ინტერესი საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლების მიმართ. ამ დღეს დაწყებული სასიყვარულო რომანი მგზნებარე და დასამახსოვრებელი იქნება, მაგრამ, დიდი ალბათობით – ხანმოკლე.

ამ დღეს არ ღირს ფულის სესხება ან ვალის აღება. ნეიტრალური დღეა მუშაობისთვის.

რეკომენდებულია სიტყვების სიფრთხილით შერჩევა, ასე ფრთხილი მოქმედება, რადგან ადვილად შეიძლება კონფლიქტური ვითარების პროვოცირება, დღის მშვიდად გატარება, მაგრამ მარტოობაში – არა, ყველა შემოსული ინფორმაციის დაკვირვებით შემოწმება, სერიოზული საქმეების გადადება, მიმდინარე საკითხების განხილვა, კოლეგებთან ურთიერთობებში ნეიტრალიტეტის დაცვა.

არარეკომენდებულია ბიზნეს–საქმიანობა, შეხვედრების დანიშვნა, კონტრაქტებზე ხელმოწერა, ფულთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება, ფულით ტრაბახი, სიახლეების არაფრად ჩაგდება, ახალი სამსახურის დაწყება, დაუფიქრებლად მოქმედება, წინადადებების მიღება, უცნობებთან კონტაქტი და ახალი ნაცნობობა.

შეიძლება სამოგზაუროდ წასვლა, მაგრამ სიფრთხილეა საჭირო უცნობ ადამიანებთან, დოკუმენტებთან და ფულთან დაკავშირებით.

თმის შეჭრა, შეღებვა: არახელსაყრელი დღეა შეჭრისთვის, მოსალოდნელია თმის დაზიანება. შეღებვა კი შეიძლება. სჯობს, ამ დღეს თმის გამაჯანსაღებელი პროცედურები ჩაიტაროთ, მათ შორის, თავის მასაჟი.

თმის ვარცხნილობა ზოდიაქოს ნიშნისა და მთვარის კალენდრის მიხედვით>>

მებაღეობა: ამ დღეს აჯობებს, თუ ნიადაგს მოამზადებთ დათესვისთვის,  შეიძლება მავნებლების განადგურება, მულჩირება, ნაყოფის აღება, სამკურნალო მცენარეების მოგროვება, ბოსტნეულისა და ხილის გამოშრობა. არასასურველია დათესვა და დარგვა.

0